Filmform is a foundation dedicated to the promotion, distribution and preservation of Swedish art film and experimental video

English version

Filmforms Arkiv
Filmform arkiverar och distribuerar svensk experimentell film, videokonst och annan rörlig bildkonst. Filmerna och videoverken är organiserade i ett referensarkiv, varav många titlar även finns i distribution.

Referensarkivet används bland annat för forskning och förberedelser inför utställningar samt visningar på plats för studerande, konstförmedlare och liknande grupper. I referensarkivet finns idag ungefär 2000 titlar.

Titlar i distributionsarkivet förmedlas av Filmform nationellt och internationellt, hyrs ut till museer, konsthallar, filmfestivaler, kuratorer, universitet med flera institutioner. Idag finns det cirka 590 titlar från 1924 fram till idag tillgängliga för distribution. Filmform distribuerar film och videoverk av både konstnärer och filmare. Information om filmer/videoverk, som antagits för distribution, publiceras på hemsidan och får på så sätt spridning både i Sverige och utomlands. Du hittar alla titlar under länken katalog.

För att säkra materialet för eftervärldens möjlighet till forskning pågår ett samarbete med Statens ljud- och bildarkiv där överföring görs till säkrare lagringsmedia och förvaring i arkivmiljö. Detta gäller företrädesvis de titlar som antagits för distribution.
Urvalskriterier för referensarkiv och för distribution

För att det insända materialet ska antas ska det vara av konstnärligt hög kvalitet, ha relevans för sin tid och vara konsekvent gestaltat. Detta gäller företrädesvis de titlar som antagits för distribution. Film och video som visats offentligt prioriteras. Insända filmer/videoverk ska vara producerade i Sverige, eller av svenskar utomlands alternativt ha en koppling till den svenska konst- eller filmscenen.
Filmaren/konstnären ska vara yrkesverksam och ha dokumenterad erfarenhet.

För ansökan om medverkan i distribution eller i referensarkiv krävs att synopsis/kort beskrivning och CV bifogas, samt att formuläret ”Ansökan om distribution” ifylles.
Filmform ansvarar ej för retur av insänt material.

Bedömningsgruppens sammansättning
Styrelsen och personalen utgör bedömningsgruppen. Dess sammansättning representerar en bred kompetens på hög nivå inom fältet för experimentell film och videokonst. Styrelse och personal är yrkesverksamma och ledande inom sina områden. Inom gruppen finns ett stort nätverk att tillgå och kunskap om den internationella utvecklingen som sätter det svenska i ett perspektiv.